Regulamin serwisu

Regulamin Portalu Zbiórkowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania przez Fundację swojego konta bankowego na rzecz Beneficjenta oraz zasady wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na rzecz Beneficjenta.

2. Udostępnienie konta Fundacji Podaruj Dobro polega na umożliwieniu Beneficjentowi gromadzenia środków z darowizn celowych.

3. Portal Zbiórkowy stanowi wyłączną własność Fundacji Podaruj Dobro.

4. Fundacja udostępnia Użytkownikom możliwość kontaktu, z której można korzystać, aby skierować do Fundacji wszelkie pytania, sugestie, uwagi i informacje dotyczące Portalu Zbiórkowego.

5. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu Zbiórkowego są dobrowolne i bezpłatne.

6. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Zbiórkowego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

7. Korzystanie z Portalu Zbiórkowego w jakikolwiek sposób oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu Zbiórkowym materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

9. Użytkownik zamieszczający na Portalu Zbiórkowym treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze) lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Fundację. W przypadku umieszczenia na Portalu treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług na Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Fundacji w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu, oraz w przypadku usunięcia z Portalu. Użytkownik, który zamieszcza na Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby lub − jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych − jej przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Portalu.

§ 2. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkowników niezbędne jest łącznie: 

a. połączenie z siecią internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3. Treści zakazane

1. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie na Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obrażających uczucia religijne, nieetycznych, rasistowskich, faszystowskich oraz dyskryminujących inne osoby, wyrażających poparcie lub dezaprobatę dla ugrupowań politycznych, pornograficznych, będących wyrazem przemocy wobec ludzi i zwierząt.

2. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu na Portalu materiałów o bezprawnym charakterze, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Fundację.

3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Portalu:

a. danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisach płatności internetowych,

b. linków odsyłających bezpośrednio do stron WWW, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie kont w serwisach płatności internetowych, z wyjątkiem strony internetowej Fundacji,

c. linków do stron prowadzących analogiczną działalność co Portal,

d. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, chyba że inny punkt Regulaminu stanowi inaczej.

4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których mowa w par. 4 ust. 1-3, Fundacja ma prawo bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Portalu dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub usunąć Konto Użytkownika.

§ 4. Usługi

1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi Portalu:

a. założenie zbiórki na Portalu;

b. przekazywanie Darowizny w ramach prowadzonych Zbiórek;

c. dodawanie komentarzy do materiałów znajdujących się na Portalu;

d. promocję prowadzonych zbiórek w mediach społecznościowych.

§ 5. Zbiórka

1. Jest tworzona na rzecz osób potrzebujących oraz celów statutowych Fundacji.

2. W jednym czasie na rzecz konkretnego Beneficjenta może trwać maksymalnie jedna Zbiórka.

3. Fundacja ma prawo odmówić opublikowania na Portalu konkretnej Zbiórki zgłaszanej wielokrotnie.

4. Aby zgłosić Zbiórkę, należy skontaktować się z Fundacją, wypełniając formularz.

5. Zbiórki są zgłaszane przez osoby wymagające pomocy lub ich najbliższych.

6. Osoby, które zdecydują się na zgłoszenie Zbiórki będą zobowiązane dostarczyć Fundacji wszelkie dokumenty, które pomogą zweryfikować zasadność zbiórki.

7. Użytkownik zgłaszający Zbiórkę zobowiązuje się, że nie będzie w okresie publikacji Zbiórki na Portalu zamieszczał analogicznej zbiórki w podobnych do Zbiórki portalach internetowych (polskich i zagranicznych). 

8. W sytuacji, kiedy Użytkownik w okresie publikacji Zbiórki na Portalu, prowadzi analogiczną zbiórkę w podobnych do Portalu serwisach internetowych, Fundacja jest uprawniona do zakończenia trwającej Zbiórki ze skutkiem natychmiastowym. 

9. Jeśli podana przez Użytkownika kwota Zbiórki budzi wątpliwość Fundacji, Fundacja może poprosić o dokumenty weryfikujące adekwatność kwoty do Zbiórki (np. wycenę, fakturę pro forma, ofertę handlową itp.).

10. Przed publikacją na Portalu Zbiórki są weryfikowane przez Fundację. Mogą zostać poddane korekcie, a zdjęcia edycji.

11. Fundacja może odmówić opublikowania Zbiórki na Portalu bez podania przyczyny.

12. Fundacja może zakończyć Zbiórkę niezależnie od czasu określonego, jeśli Zbiórka stanie się bezprzedmiotowa w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia dotyczącego subkonta Podopiecznego, którego ta Zbiórka dotyczyła. 

13. W przypadku, gdy Zbiórka nie osiągnie 100% kwoty, wpłaty przekazane na Zbiórkę zostaną spożytkowane w całości lub w części, zgodnie z celem Zbiórki lub na koszty leczenia i rehabilitacji.

14. W przypadku, gdy Zbiórka zostanie zakończona przez Fundację w wyniku wygaśnięcia Porozumienia, wpłaty przekazane na Zbiórkę będą mogły zostać spożytkowane zgodnie z celem Zbiórki bądź wykorzystane na dotychczasowe koszty leczenia i rehabilitacji Beneficjenta, którego dotyczy Zbiórka.

15. Jeśli Zbiórka osiągnie 100% kwoty, wpłaty przekazane na Zbiórkę zostaną wykorzystane zgodnie z celem. 

16. Jeśli Zbiórka osiągnęła więcej niż 100% kwoty, kwota równa 100% przekazana na Zbiórkę zostanie wykorzystana zgodnie z celem, a nadwyżka zostanie w pełnej wysokości przekazana na cele statutowe Fundacji.

17. Zbiórka może być zakończona przed czasem na podstawie mailowego zgłoszenia Beneficjenta lub Zgłaszającego.

18. Fundacja nie ma obowiązku upublicznienia informacji o tym, z jakiego z opisanych powodów Zbiórka został zakończona.

19. Środki zebrane w ramach Zbiórki zostaną przelane na konto Beneficjenta, którego ta Zbiórka dotyczyła, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu i Regulaminie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach subkonta prowadzonego przez Fundację.

20. Beneficjent zobowiązuje się, że środki, które zostały zgromadzone w ramach zbiórki zostaną wydatkowane zgodnie z celem.

21. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku braku możliwości wykorzystania kwoty zgodnie z celem, Beneficjent zawiadomi o tym fakcie Fundację, przesyłając zgłoszenie mailowe na adres biuro@podarujdobro.pl. 

22. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku prowadzenia Zbiórki na zabiegi czy terapie ratujące lub przedłużające życie, Zgłaszający może przedłużyć Zbiórkę, co wymaga zatwierdzenia przez Fundację.

§ 6. Wpłaty, wypłaty i prowizje

1. Użytkownicy mogą przekazywać darowizny celowe za pośrednictwem Portalu Zbiórkowego.

2. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 6% od wpłat środków pieniężnych pochodzących z darowizn otrzymywanych przez Fundację od osób fizycznych i osób prawnych kierowanych bezpośrednio na tego Beneficjenta.

3. Od całkowitej kwoty zgromadzonej w ramach Zbiórki na subkoncie nie jest pobierana prowizja.

4. Koszty operacji bankowych ponosi Beneficjent. Koszty te potrącane są ze środków zgromadzonych na subkoncie.

5. Darowizny wpłacane są na rachunek Fundacji jako podmiotu uprawnionego do przyjmowania darowizn i spełniającego wymogi Art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Aby przekazać Darowiznę na rzecz Zbiórki, Użytkownik nie musi być zarejestrowany na Portalu.

7.Wpłaty Darowizn na Zbiórkę:

a. Aby dokonać wpłaty, Użytkownik musi podać: informację o kwocie, dane wymagane przez Serwis płatności internetowych.

b. Użytkownik ma możliwość dodania podpisu oraz komentarza do swojej wpłaty.

c. Wpłaty nie podlegają zwrotom.

8. Środki z Darowizn zgromadzonych w ramach zakończonej już Zbiórki wpływają na subkonto zgodnie z aktualizacją stanu subkont.

8. Od całkowitej kwoty zgromadzonej w ramach Zbiórki na subkoncie nie jest pobierana prowizja.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Podaruj Dobro z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965956, NIP: 954-283-93-18 , REGON 521762778.

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji na Portalu w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Fundację.

3. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Fundację, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, wysyłania Newslettera oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Portalu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219).

4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: adres e-mail, login oraz hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika na Portalu, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Fundacji w związku z wpłatą na rachunek Fundacji kwoty Darowizny.

5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. Każdy Użytkownik ma także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.

7. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

9. Celem poinformowania Użytkownika o istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie.

§ 8. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Fundację.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email biuro@podarujdobro.pl. lub w formie pisemnej na adres Biura Fundacji.

3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 9. Zmiany Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. O zmianie zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz po zalogowaniu się na swoje Konto w portalu.

4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane do momentu akceptacji.

5. Jeżeli w momencie zablokowania Konta (z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu) Użytkownik posiada trwające Wyzwania, pozostaną one aktywne w portalu aż do ich zakończenia, a Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia ich do końca.

6. Za akceptację Regulaminu uważa się oznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na swoim Koncie w portalu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu Zbiórkowym.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu, a także w Biurze Fundacji.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Fundacji, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Fundacji.