Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI -Portal Zbiórkowy

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Portal Zbiórkowy stanowiący wyłączną własność Fundacji Podaruj Dobro. Fundacja Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965956, NIP: 954-283-93-18 , REGON 521762778., w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych.

Portal Zbiórkowy Fundacji ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim Użytkownikom poprzez przetwarzanie danych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika i do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Fundacja stosuje odpowiednie środki, aby zbierane i przetwarzane dane osobowe na Portalu zbiórkowym były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Portal Zbiórkowy stanowiący wyłączną własność Fundacji Podaruj Dobro. 

1.2 Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tutaj Użytkowniku). Szczegółowy wykaz danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych przez Portal Zbiórkowy znajduje się w pkt 3.1 Polityki Prywatności. 

1.3 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965956, NIP: 954-283-93-18 , REGON 521762778., adres email: biuro@podarujdobro.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji podaruj Dobro jest Agnieszka Sutor Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod nr. tel. 667-632-020 bądź mailowo biuro.ads2@gmail.com

1.4 Dane osobowe Użytkowników, określone w pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.1.

1.5 W momencie uzyskania dostępu do Usług przez Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności w celach określonych w pkt 3.1.

1.6 Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@podarujdobro.pl, swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Fundacja dokonywała na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

2 DEFINICJE

Administrator

oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (tutaj Fundacja Podaruj Dobro).

Cookies

pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane  m.in. do korzystania z różnych Usług Fundacja oraz do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu.

Polityka Prywatności

oznacza niniejszy dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fundacja.

Fundacja

Fundacja Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965956, NIP: 954-283-93-18 , REGON 521762778., w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych.

Usługa

oznacza produkty Fundacji udostępnione dla Użytkowników, w tym stronę internetową  i inne należące do Fundacji usługi znajdujące się w ofercie Fundacji, w tym w szczególności usługę informowania o wydarzeniach Fundacji Podaruj Dobro.

Użytkownik

oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu własnym lub podmiotu, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniona, która korzysta z Usług.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

USTAWA

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3 ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

3.1 Portal Zbiórkowy zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

3.1.1 Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965956, NIP: 954-283-93-18 , REGON 521762778., w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych. (6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 – za zgodą) Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e–mail, nr.konta bankowego

Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w zakresie

niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Fundację,w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, wysyłania Newslettera oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Portalu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219).

4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: adres e-mail, login oraz hasło,

a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika na Portalu, jeżeli Użytkownik je

podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego

Fundacji w związku z wpłatą na rachunek Fundacji kwoty Darowizny.

5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich

poprawiania.

6. Każdy Użytkownik ma także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.

7. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

9. Celem poinformowania Użytkownika o istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie.

3.1.2 Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych (6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)) Przetwarzane dane osobowe: imię, adres e–mail

3.1.3 Przeprowadzenia procesu rejestracji, zapraszania i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundacje Podaruj Dobro (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą). Oznacza to w szczególności:

a) tworzenie listy uczestników;

b) przeprowadzenie rejestracji w celu umożliwienia uczestnictwa;

c) realizacja programu.

Przetwarzane dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, dane rachunkowe, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na fotografii;

3.1.4 Archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). Przetwarzane dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, dane rachunkowe, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na fotografii.

3.2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

3.3 Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom współpracującym lub świadczącym wybrane usługi  na rzecz Fundacji (usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Fundacja stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

3.5 W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Fundacja bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72h po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych Użytkownika może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Fundacja bez zbędnej zwłoki zawiadamia Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu

3.6 Fundacja jest zobowiązany dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

 

4 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1 W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Fundacja korzysta
z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. Do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

4.2 Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

4.3 Fundacja prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

4.4 Dane osobowe przekazane Fundacji są przechowywane przez okres wymagany do celów,
w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

 

5 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1 Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@podarujdobro.pl

5.2 Administrator jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ułatwienie Użytkownikowi wykonywanie jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

5.3 Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udzielić Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika dotyczącego jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania
i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformować Użytkownika, którego dane dotyczą o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

 

6 PLIKI COOKIES

6.1 Korzystanie z Usług Fundacji może wiązać się z koniecznością korzystania z Cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika. 

6.2 Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

6.3 Cookies wykorzystywane są także do celów:

a) statystycznych,

b) marketingowych lub promocyjnych.

6.4 Użytkownik może nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania Cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania
i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

6.5 Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania
z niektórych Usług.

 

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1 Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.podarujdobro.pl
w terminie co najmniej 3 dni przed wejściem zmiany w życie.

7,2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

7,3. O zmianie zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail na adres

wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz po zalogowaniu się na swoje Konto w portalu.

7,4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane

do momentu akceptacji.

7,5. Jeżeli w momencie zablokowania Konta (z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu)

Użytkownik posiada trwające Wyzwania, pozostaną one aktywne w portalu aż do ich

zakończenia, a Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia ich do końca.

7,6. Za akceptację Regulaminu uważa się oznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się

na swoim Koncie w portalu. 

7.7 Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@podarujdobro.pl

7.8 Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24maja 2018.